2015-12-02

Dostęp do ESP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Mikołowie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

http://epuap.gov.pl

 

adres skrytki Starostwa Powiatowego w Mikołowie:  /Powiat_Mikolow/skrytka

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie:

  • Zalogowanie się i przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie:
    http://epuap.gov.pl). podpisanego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego mieszczącej się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie na następujących nośnikach danych: dyskietka 1.44 Mb 3.5, pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP, płyta CD, DVD z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
  • Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2003, xls dla MS Exel 95/97/2003, odt dokument tekstowy OpenDocument ods arkusz kalkulacyjny OpenDocument txt dokument tekstowy, gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne, pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi, zip pliki skompresowane w formacie ZIP.

 

Pomoc podczas użytkowania ePUAP można uzyskać tutaj.

Filmy instruktarzowe dostępne są tutaj.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się